ข่าวการศึกษา

เล็งเสนอ ‘วิษณุ’ ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 

ข่าวการศึกษา

 

มีเจตจำนงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เห็นได้จากมาตรา 54 วรรค 2 กำหนด ว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย แต่เนื่องจาก ที่ผ่านมาทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการเสนอแผนให้มีความเชื่อมโยงกัน 3 ระดับ คือ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 3 แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 และแผนอื่นๆ จึงทำให้แผนการศึกษาแห่งชาติ ถูกจัดไปเป็นแผนระดับ 3 เทียบเท่ากับแผนระดับหน่วยงาน

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ซึ่งเมื่อได้ใช้งานตามแผนดังกล่าวมาแล้ว 2-3 ปี พบว่า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เนื่องจาก หน่วยงานมักจะยึดแผนของหน่วยงานเป็นแผนหลักที่จะขับเคลื่อน อาจไม่เชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แม้จะเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แต่อาจไม่ได้มีการดำเนินงานในประเด็นที่ลึกลงไปได้ เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ มีรายละเอียดที่พุ่งเป้าการพัฒนาการศึกษา ที่ลงลึกมากกว่าแผนระดับ 1 อีกทั้งมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ต้องยึดแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแม่บทในการขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มากกว่า 11 กระทรวง การที่แผนการศึกษาแห่งชาติ ถูกจัดให้อยู่ในแผนระดับ 3 จึงส่งผลกระทบกับการขับเคลื่อน ที่ไม่ตอบสนองให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่าที่ควร